ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Пожарни детектори

По своята същност детекторът е елемент на ПИС, приемащ и преработващ информация за контролиран от него параметър (дим, топлина, светлинно излъчване). Приемането на входни данни за определен параметър става чрез чувствителен елемент (сензор), който от своя страна преобразува стойности на параметъра в електрически сигнал. Полученият сигнал се усилва и коригира чрез усилвател, намиращ се в детектора и се подава на прагов елемент.

Важна характеристика на детектора е неговата чувствителност. Тя показва каква е минималната стойност на контролирания параметър, която ще предизвиква активиране на детектора.

Друга важна характеристика на детектора е охраняваната от него площ (м²). Това е площта, която детекторът защитава при определена височина на монтиране, като при възникване на пожар в точка от тази площ детекторът трябва да сработи за предварително определено време.

Видове детектори

Съществуват различни критерии, по които се прави класификация на детекторите, най-важните сред които са:

Според контролирания параметър    

димооптични, температурни (термични), пламъчни и мултисензорни (комбинирани)

  Конвенционални Адресируеми
Димооптични детектори SLR-E3N ALG-EN
Температурни детектори    
термодиференицални DCD-AE3 ACB-E
DCD-CE3 ACB-EW
с фиксирана температура DFJ-AE3  
DFJ-CE3  
влагозащитени DFG-60E  
Комбинирани детектори   АСА-Е
Пламъчни детектори    
ултравиолетови HF-24  
инфрачервени IFD-E  
инфрачервени взривозащитени IFD-E(Exd)  
инфрачервени искробезопасни IFD-E(IS)

 Според конфигурацията

Точкови, многоточкови и линейни. Най-масово използвани са точковите детектори, които контролират определен параметър,  в непосредствена близост до определена точка (сензор). Многоточковите детектори контролират параметъра в непосредствена близост до няколко или множество фиксирани точки (аспирационни системи). Линейните детектори откриват възникнал пожар по продължение на непрекъсната линия (лъчеви детектори, термочувствителни кабели).

Точкови детектори

Линейни детектори

Аспирационни детектори

Със специфично приложение:

За приложение на морски съдове

Конвенционален димооптичен детектор за използване във флота SLR-E3M

Конвенционален термодиференциален детектор за приложение във флота DCD-AE3M

Конвенционален термодиференциален детектор за приложение във флота DCD-CE3М

За приложение във взривоопасна среда

Конвенционален термодиференциален взривозащитен детектор DCD-1E-IS

Конвенционален защитен от експлозии инфрачервен пламъчен детектор IFD-E(Exd)

Конвенционален взривозащитен инфрачервен пламъчен детектор IFD-E(IS)

Според начина на измерване на контролирания параметър – максимални и диференциални. Максималните детектори сработват при превишаване на стойността на параметъра на определена предварително зададена величина (праг на сработване). Параметърът може да бъде дим, температура и др. Диференциалните (rate of rise) пожароизвестители, реагират на скоростта на промяна на контролирания параметър, т.е. ако в рамките на определен период от време температурата се промени по-бързо, отколкото е предварително определено. Диференциалните температурни (т.нар. термодиференциални) детектори по стандарт имат и зададено прагово ниво на сработване. При последните се съчетават два принципа на измерване на контролирания параметър чрез един сензор.

Според типа на изпращания към контролния панел сигнал – детектори с две състояния, детектори с няколко състояния и аналогови. Първият тип детектори са характерни за конвенционалните системи, а третият – за адресируемите ПИС. Детектори с няколко състояния могат да бъдат, както конвенционални, така и адресируеми. При аналоговите детектори електрическият сигнал най-често е преобразуван и изпращан  в цифров вид.

Според възможността за връщане в нормално състояние – възстановяеми и невъзстановяеми. Най-често възстановяемите детектори се връщат в първоначалното си състояние от контролния панел чрез прекъсване или обръщане на поляритета на захранването. Пример за невъзстановяем детектор е термокабела със стопяеми елементи.

С развитието на технологиите са се подобрили в конструктивно отношение, както сензорните части на детекторите, така и възможността на обработка на сигналите от тях. В резултат на това се е повишила чувствителността им към контролирания параметър, като същевременно те стават по-устойчиви на влиянието на смущаващите фактори.

Комбинирането в рамките на ПИС на детектори от различни типове или използването на мултисензорни детектори позволява да се контролират повече от характерните за пожара явления и е един от най-важните фактори за ефективността на ПИС.