ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Детектори за специални приложения

За среди с по-тежки, различни от стандартните условия на околната среда (температура, влага, висок риск от взривове), са разработени детектори със специални защитни функции - взривообезопасени, за използване в корабоплавателни съдове, влагозащитени и др.

Искробезопасни детектори

В химическата, петролната и газовата промишленост и преработката на пластмаси съществува голяма опасност от взрив. При използването на стандартни детектори в такива среди, често самите те като електрически  устройства могат да породят причина за образуване на взрив. Тези детектори се използват в помещения с потенциално взривоопасни вещества, корпусът им често е изработен от специални материали и са защитени от електромагнитни смущения.

Взривоопасните среди се класифицират в 2 зони в зависимост от наличните в зоната материали, на 4 групи според типа на газовете и 5 класа в зависимост от температурата на възпламеняване на газа. С тези критерии за взривоопасност са съобразени и различните видове модели, които се предлагат на пазара.

Взривообезопасените детектори използват различни методи, предотвратяващи възможността те самите да предизвикат опасността от взрив или да доразвият вече появила се опасност или взрив.

Конвенционален взривообезопасен димооптичен детектор SLR-E-IS

Конвенционален термодиференциален взривообезопасен детектор DCD-1E-IS

Монтажна основа за конвенционални взривообезопасен детектори YBN-R/4(IS)

Конвенционален защитен от експлозии инфрачервен пламъчен детектор IFD-E(Exd)

Конвенционален взривообезопасенинфрачервен пламъчен детектор IFD-E(IS)

Препоръчва се взривообезопасените детекторите и други устройства, монтирани във взривоопасната зона, да бъдат изолирани от останалите в кръга/зоната чрез ценерови бариери. Тези бариери защитават устройствата във взривоопасната зона от пренапрежения и други електрически смущения, възникнали в останалата част от линията (тази с нормални условия). Освен това те изолират останалите детектори/сирени/модули, като предотвратяват повреждането им вследствие на взрив във взривоопасната зона.

Ценерова бариера MTL 7787++

Галваничен изолатор MTL5061

Съществуват изисквания и към кабелите, използвани във взривоопасна среда. Препоръчват се кабели, в които акумулираната енергия е минимална и недостатъчна за възпламеняване на взривоопасната среда. Използват се и специални защити за кабела, като поставянето му в метален шлаух.