ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Въведение и общи положения>>

Пожароизвестителни системи – същност, предназначение и принципи на действие

В съвременния етап на развитие на обществото се наблюдава устойчива тенденция за увеличаване опасността от пожари. Причините за това са много и разнообразни: масовата употреба на синтетични и взривоопасни материали в производството и бита, високите скорости и температури на протичане на индустриалните процеси, липса на възможност за визуално откриване на пожар в началния му стадий и др.

Загубите от възникване на пожар могат да бъдат значителни, дори и при неголеми пожари. Често наред с материалните загуби се дават и човешки жертви или възникналия пожар създава опасност за здравето на хората. Всичко това подчертава необходимостта от намаляване на риска за възникване и разпространение на пожар чрез технически средства за откриване, ограничаване и ликвидиране на пожара.

Пожароизвестителните системи (ПИС) са ефективен и сигурен начин за автоматична, неслучайна детекция, чрез които се намалява времето за откриване и гасене на пожара. Крайният резултат от използването на ПИС е значително снижаване на загубите и намаляване на възможността да пострадат хора.

Пожароизвестителната система (ПИС) е автоматична система, чието предназначение е да открива пожар в началния стадий на развитието му, да изработи алармена сигнализация за евакуация на намиращите се в обекта хора, да изпрати сигнали за пожарна тревога и предупреждение към дистанционен център и да задейства пожарогасителна инсталация и други защитни устройства/системи. Първите две функции на системата са задължителни, а последните две могат и да не се използват.

Елементи на пожароизвестителните системи >>

Типове пожароизвестителни системи >>