ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Въведение и общи положения>>Елементи на пожароизвестителните>>

Елементи на пожароизвестителните системи

Приемни елементи – приемат информация от обкръжаващата среда (входни параметри). Те са два вида: автоматични (детектори) и ръчни (ръчни пожароизвестители). Детекторите реагират на някои от съпровождащите пожара физикохимични явления (температура, дим, пламък) и ги преобразуват в електрически сигнал, а ръчните пожароизвестители дават възможност за механично задействане на системата от човек.

Междинни елементи – преработват, анализират и коригират постъпилата от приемните елементи информация. Тези елементи обикновено се намират в самите устройства.

Изпълнителни елементи – преобразуват електрическите сигнали, изпратени от междинните елементи, в неелектрическа енергия (активират сирени, блокировки, електромагнитни брави и др.). В тази група се отнасят контролните панели.

Елементите на ПИС са свързани най-често чрез кабели (двупроводни и четирипроводни), служещи за захранване и протичане на информацията. Разпознаването на отделните състояния на детекторите се базира на промяна на тока по линията. Компонентите на системата могат да комуникират помежду си и чрез радиовълни – на този принцип се изграждат безжичните системи за известяване на пожар.

Върху елементите на системата въздействат различни смущаващи фактори със случаен характер (т. нар. странични шумове), които могат да попречат на нормалното функциониране на системата и да предизвикат фалшиви сработвания. Съвременните ПИС дават възможност за  максимално ограничаване на влиянието на тези фактори.

<< Въведение и общи положения                                Типове пожароизвестителни системи >>